PETER 43 – 01/2019

PETER 43

mit Jahresbericht 2018

PETER 42 – 02/2018

November 2018

Schwerpunktthema Housing First

PETER 41 – 01/2018

Mai 2018

mit Jahresbericht 2017

PETER 40 – 02/2017

November 2017

Schwerpunktthema psychisch krank und auf der Gasse

PETER 39 – 01/2017

Mai 2017

mit Jahresbericht 2016

PETER 38 – 02/2016

November 2016

Schwerpunktthema Politarbeit

PETER 37- 01/2016

Mai 2016

mit Jahresbericht 2015

PETER 36 – 02/2015

November 2015

Schwerpunktthema Gassenarbeit BS & CH

PETER 35 – 01/2015

Mai 2015

mit Jahresbericht 2016

PETER 34 – 02/2014

November 2014

Schwerpunktthema Wohnungsnot